ظریفیت سالن به صورت سینمایی حدود 600 نفر و به صورت میزهای گرد 350 نفر می باشد.دارای سیستم صوت و تصویر

parstashrifat53
ظرفیت سالن به صورت سینمایی حدود 180 نفر و به صورت میزهای گرد 130 نفر می باشد. 9