همکاری با ما

استخدام و همکاری در پارس تشریفات

استخدام کارمند
تحصیلات:دیپلمفوق دیپلملیسانسفوق لیسانس
سطح زبان انگلیسی:عالیخوبضعیف
مهارت های خود را انتخاب نمایید:ویندوزاینترنتورداکسلپاورپوینتاکسسفتوشاپ
فایل رزومه خود را اضافه کنید 500 کیلوبایت:
استخدام راننده
تحصیلات:دیپلمفوق دیپلملیسانسفوق لیسانس
سطح زبان انگلیسی:خوبمتوسطابتدایی
نوع گواهینامه:پایه اولپایه دومپایه سوم